FRAMTIDEN äR NU

Styrelsen

Vi lever i nära symbios med regionen. Det har gett oss en magkänsla för hur vi ska läsa spelet.

På sikt märker kunden vem man kan lita på. De stora spelarna tror ofta att man kan lösa allt med pengar. Men när det kommer till detaljerna och servicen innebär lokal förankring en ständig fördel. Vår attityd är att samarbeta med det samhälle vi lever i.
Strategifrågorna för JNT är mycket spännande. Till exempel är vår stora sats­ning på fiber ingen slump.

När fiberandelslagen dök upp var reflexen att se dem som konkurrenter. Men de facto bidrar de med infrastruktur som ger nya möjligheter för oss. Samtidigt finns många riskfaktorer för JNT. Fel teknik kan stå oss mycket dyrt. Avgörande är att vi håller fokus på vad våra kunder behöver.
Intressant med JNT är formatet. Lokalt ett stort bolag, nationellt ett litet – men rätt format för kunden!

När­heten till kun­den är avgör­ande. JNT känner sina kun­der och har kun­skap om vad de för­vän­tar sig. Tek­nik­ut­veck­lingen vilar ald­rig, och vi inom JNT kan inte heller göra det. JNT har tidi­gare visat att bol­aget kan för­änd­ras och om­for­mas enligt tid­ens behov. Den för­mågan måste vi värna om också i fram­tiden!
Många i vår region är hem­kära. Även om det är en gles­bygd så känner man en stolt­het över bygden.

Det bidrar till att många har en positiv känsla för JNT, det uppfattas som bygdens eget företag. Samtidigt är det ingen garanti för en trygg framtid. Förändringarna är oerhört snabba, det är avgörande att vi i JNT kan tolka vad som sker och klarar att snabbt anpassa oss till det.
JNT har en nyckel­roll i det som bör vara vår stän­diga strä­van: att ut­veck­las till en intelli­gent region.

Att vi lyckats bra med det så här långt visas ju av statistiken. Inget annat område i Finland är så väl ut­byggt med fiber. Innan jag valdes in i JNT:s styr­else hade jag en bild av det lokala tele­fon­bo­laget som ett slags dino­saurie. Jag har nu lärt mig att den bilden var full­ständigt fel!
Det slagord man ofta hör numera – bredband till alla! – är en självklarhet för oss. Och har varit det redan länge.

Många i branschen har haft en övertro på mobila lösningar. Sådana har kommit och gått, och vi har varken kunnat eller velat satsa på dem alla. Däremot såg vi tidigt fiberns stora potential. Vi såg att den på sikt skulle bli grunden för de flesta lösningar.
 
 

Innehåll

Innehåll