TULEVAISUUS ON NYT

Hallitus

Elämme tiiviissä sym­bioo­sissa alue­emme kanssa. Se on ope­tta­nut meille, miten peliä pitää lukea.

Asiakas huomaa ennen pitkää, kehen voi luottaa. Isot pelaajat luulevat usein, että kaiken voi ratkaista rahalla. Mutta kun tarkastellaan yksityiskohtia ja palvelua, paikallisesta ankkuroinnista on jatkuvaa etua. Me pyrimme yhteistyöhön oman elinyhteisömme kanssa.
JNT:n strategia­kysy­my­kset ovat hyvin inno­sta­via. Esi­merk­iksi mittava panos­tuk­semme kuit­uun ei ollut sattu­maa.

Kuitu­osuus­kuntien ilmaan­tuessa kentälle vaiston­varai­sena reak­tiona oli niiden näke­minen kilp­aili­joina. Mutta itse asiassa ne raken­tavat infra­struk­tuuria, joka tar­joaa meille uusia mahdolli­suuksia. Samalla kuit­enkin JNT:llä on vasta­ssaan monia riski­tekijöitä. Väärä tek­niikka voi käydä meille erittäin kalli­iksi. Keskitty­minen asi­akka­iden tarp­eisiin on meille ratk­aisevaa.
JNT on kool­taan mie­len­kiin­toi­nen. Pai­k­alli­sesti iso yht­iö, val­ta­kunnalli­sesti pieni – mutta asi­akkaa­lle oik­ean koko­inen!

Asiakas­lähei­syys on ratk­ai­sevan tär­keää. JNT tun­tee asiakkaansa ja tie­tää, mitä he odotta­vat. Tekn­iikan kehittym­inen ei kos­kaa jää lepää­mään laaker­illaan, emmekä mekään JNT:llä voi tehdä niin. JNT on jo aie­mmin oso­itt­anut voi­vansa muuttua ja muk­autua ajan haas­tei­siin. Tätä tai­toa mei­dän on vaal­ittava myös tule­vai­suudessa!
Monet ovat alueella­mme koti­seutu­rak­ka­ita. Haja-asu­tus­alu­eella­kin tunne­taan ylpe­yttä oma­sta seud­usta.

Tämän vuoksi monet suh­tau­tuvat JNT:hen myön­tei­sesti, se koe­taan seu­dun omaksi yhti­öksi. Se ei silti takaa var­maa tule­vai­suutta. Muuto­kset ovat tällä alalla usko­matto­man nope­ita; ratk­ai­sevaa on, että osaamme JNT:llä tul­kita tapah­tumia ja sope­utua niihin nope­asti.
JNT on avain­rooli­ssa siinä, minkä pitä­isi olla jat­ku­vana pyrki­myk­se­nämme: keh­ittyä äly­kkää­ksi alue­eksi.

Tilastot osoitta­vat, että olemme tähän menne­ssä onnis­tu­neet siinä hyvin. Kuitu­verkko ei ole Suom­essa missään muua­lla niin laaja kuin meillä. Ennen valin­taani JNT:n halli­tuk­seen pidin pai­kalli­sta puhe­lin­yht­iötä jonkin­lai­sena dino­sauru­ksena. Olen nyt oppi­nut, että se oli täy­sin väärä kuva!
Nykyään usein kuu­ltu isku­lause – laaja­kai­sta kaik­ille! – on mei­lle itse­stään sel­vyys. Ja on ollut sitä jo kauan.

Monet ovat alalla usko­neet tur­han luj­asti mobiili­rat­kai­sui­hin. Niitä on tullut ja mennyt, emme­kä ole voi­neet tai edes hal­unneet pan­os­taa niihin kai­kkiin. Sitä vast­oin näimme kui­dun tarj­oamat suuret mahd­olli­suudet jo var­hain. Ymmär­simme, että pit­källä aika­väli­llä usei­mmat rat­kai­sut per­us­tui­si­vat kui­tuun.
 
 

Sisältö

Innehåll